RODO – Obowiązek informacyjny

Szanowni Państwo,

w zawiązku z wprowadzeniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. „RODO”), zwracamy się do Państwa z prośbą o zapoznanie z zamieszczoną poniżej klauzulą informacyjną dotyczącą zasad przetwarzania danych osobowych przez Kancelarię Adwokacką LEX PERFECTA prowadzoną przez adwokata Leszka Adamczyk.

Warto poznać te zasady, albowiem to na ich podstawie i w zgodzie z nimi przetwarzamy Państwa dane osobowe; zasady te wskazują ponadto, jakie Państwu przysługują prawa, a jakie na nas spoczywają obowiązki związane z przetwarzaniem i ochroną udostępnionych nam danych osobowych.

Co to oznacza dla Państwa? Po pierwsze i najważniejsze – nic nie musicie Państwo robić. Przetwarzanie przez Kancelarię Państwa danych odbywa się w oparciu o aktualne podstawy prawne.

Po drugie, od wielu lat stosujemy zasady, które w zasadniczych punktach zgodne są z tymi, które wprowadza RODO. Aby jednak lepiej i mocniej chronić Państwa dane oraz realizować nowe prawa, z których możecie Państwo korzystać, w naszej działalności wprowadziliśmy Politykę Ochrony Danych Osobowych wdrażającą wszystkie rozwiązania, o których mówi RODO. Ich wprowadzenie nie wiąże się dla Państwa z koniecznością wykonania jakichkolwiek czynności.

Informujemy jednocześnie, że RODO ma na celu ujednolicenie zasad ochrony przetwarzania danych osobowych na terenie Unii Europejskiej, przy czym warto zauważyć, że przepisy RODO są nowym elementem rzeczywistości, a ich wykładnia dopiero się tworzy. Wprowadzone nim zasady obowiązują od dnia 25 maja 2018 r.

 

INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W KANCELARII – OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

 

Niniejszym zgodnie z Art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), adwokat Leszek Adamczyk prowadzący Kancelarię Adwokacką LEX PERFECTA informuje o zasadach przetwarzania w Kancelarii danych osobowych, będących w jej posiadaniu:

 

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest adwokat Leszek Adamczyk prowadzący Kancelarię Adwokacką LEX PERFECTA z siedzibą w (43-300) Bielsko-Biała przy ul. Sukienniczej 8, numer NIP: 547-145-45-71 (w dalszej części zwany Kancelarią).

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących podstaw oraz zasad przetwarzania Państwa danych osobowych zapraszamy do kontaktu z Administratorem poprzez e-mail: anna@lex-perfecta.pl

 

Jakie są cele (przesłanki) przetwarzania przez Kancelarię Państwa danych osobowych?

Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celach zapewnienia świadczenia przez Kancelarię – w sposób profesjonalny, zgodny z obowiązującymi regulacjami prawnymi (art. 5 RODO) oraz art. 6 ustawy prawo o adwokaturze (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1184.) pomocy (obsługi) prawnej, w tym:

– dla wykonania umów, których Państwo i Kancelaria są stronami; najczęściej chodzi o umowy dotyczące świadczonej przez naszą Kancelarię pomocy (obsługi) prawnej lub o umowy w sprawie świadczenia przez Państwa na naszą rzecz jakichkolwiek usług, w tym do podjęcia działań na Państwa żądanie, przed zawarciem takiej umowy;
– do ochrony Państwa żywotnych interesów lub innej osoby fizycznej (na rzecz której świadczymy pomoc prawną);
– do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych – wskazanych w dalszej części niniejszej informacji.

W każdym przypadku przetwarzania danych osobowych przez naszą Kancelarię, zachodzi przynajmniej jedna z powyższych przesłanek. Kancelaria nie przetwarza danych osobowych, jeżeli nie jest w stanie wykazać niezbędności przetwarzania dla realizacji któregokolwiek z powyższych celów.

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego.

 

Skąd Kancelaria posiada Państwa dane osobowe?

Dane osobowe pozyskaliśmy bezpośrednio od Państwa – w chwili nawiązania bezpośredniego kontaktu z Kancelarią w związku ze świadczoną przez nas pomocą i /lub obsługą prawną.

 

Jakie kategorie danych przetwarza Kancelaria?

Kancelaria przetwarza następujące kategorie danych osobowych:

– dane mające na celu potwierdzenie tożsamości takie jak imię i nazwisko, numer PESEL, numer dowodu osobistego, datę urodzenia;
– dane kontaktowe, takie jak: numer telefonu, adres email, adres zamieszkania;
– dane identyfikacji podatkowej;
– dane dotyczące wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego – jeśli jest to konieczne z punktu widzenia świadczonych usług;
– dane dotyczące sytuacji majątkowej i finansowej – jeśli jest to konieczne z punktu widzenia świadczonych usług;
– dane dotyczące działalności zawodowej, gospodarczej;
– dane dotyczące stanu cywilnego – jeśli jest to konieczne z punktu widzenia świadczonych usług.

Ponadto Kancelaria może przetwarzać inne kategorie danych osobowych, o ile nie można zakwalifikować tych danych do żadnej ze wskazanych grup, a przetwarzanie jest dokonywane w celach określonych niniejszą informacją.

 

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania przez Kancelarię Państwa danych osobowych?

Przetwarzanie danych osobowych wymaga podstawy prawnej. RODO przewiduje kilka rodzajów takich podstaw prawnych, a w przypadku Kancelarii mamy do czynienia, zasadniczo, z poniższymi podstawami prawnymi przetwarzania danych osobowych:

 

Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – w przypadku gdy użytkownik serwisu wyrazi na to zgodę w zamieszczonych na stronie formularzach: kontaktowym oraz porady online, w celu podjęcia działań, których formularze te dotyczą;

Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – niezbędność do wykonania umowy, której Państwo są stroną lub do podjęcia działań na Państwa żądanie, przed zawarciem umowy – ta przesłanka legalności przetwarzania danych osobowych przez Kancelarię będzie występowała stosunkowo często – w sytuacji, gdy zawrzemy z Państwem umowę dotyczącą świadczenia przez Państwa na naszą rzecz jakichkolwiek usług lub umowę w sprawie świadczenia przez naszą Kancelarię pomocy (obsługi) prawnej lub będziemy podejmowali na Państwa żądanie czynności przygotowawcze do zawarcia takiej umowy;

 

Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku ciążącego na administratorze;

 

Art. 6 ust. 1 lit. d) RODO – niezbędność do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej – w tym wypadku ta przesłanka będzie występowała stosunkowo często – ze względu na podejmowanie przez Kancelarię działań prawnych i faktycznych zmierzających do ochrony tego rodzaju interesów w ramach świadczonej przez Kancelarię pomocy prawnej; w tym wypadku przetwarzanie danych osobowych ma związek z działaniami realizowanymi na Państwa rzecz albo na rzecz innych osób fizycznych w sprawach lub postępowaniach, w których Państwo występują w jakimkolwiek charakterze (jako powód, pozwany, uczestnik, zainteresowany, świadek, biegły, druga strona umowy, pełnomocnik lub przedstawiciel, itp.);

 

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora danych. Dotyczy ona przypadków, gdy przetwarzanie danych osobowych jest uzasadnione z uwagi na nasze usprawiedliwione potrzeby – najczęściej związane z umową, której jesteśmy stroną (w sprawie świadczenia usług na rzecz Kancelarii lub dotyczącej świadczenia przez nas pomocy prawnej). Ta przesłanka wystąpi zawsze wtedy, gdy przetwarzanie danych osobowych nie może opierać się na żadnej z przywołanych wcześniej dwóch podstaw prawnych. Czym przejawia się prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora danych? Prawnie uzasadnionym interesem administratora jest potrzeba realizacji przedmiotu działalności Kancelarii, jakim jest świadczenie usług prawnych;

 

Art. 9 ust. 2 lit. c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, a osoba, której dane dotyczą, jest fizycznie lub prawnie niezdolna do wyrażenia zgody;

 

Art. 9 ust. 2 lit. f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy.W powyższych celach przetwarzamy dane osobowe, aby:

– móc się kontaktować z osobami, których dane dotyczą, zaangażowanymi w czynności podmiotów, na rzecz których świadczymy usługi prawne lub świadczących usługi na rzecz Kancelarii;
– obsługiwać prośby, wystąpienia, zapytania, etc. przekazywane w szczególności za pośrednictwem naszego sekretariatu w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem jakiejkolwiek umowy zawartej z Kancelarią lub dotyczą osób, które nie są stronami takich umów;
– móc prowadzić windykację należności; postępowania sądowe, arbitrażowe i mediacyjne;
– przechowywać dane dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnić rozliczalność (tj. wykazać, że Kancelaria spełnia obowiązki wynikające z przepisów prawa);
– dodatkowo, przepisy prawa mogą wymagać od nas przetwarzania danych osobowych dla celów podatkowych, rachunkowych i sprawozdawczych.

 

Komu zgodnie z prawem Kancelaria może udostępnić Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe, w zależności od konkretnej potrzeby uzasadnionej łączącym nas stosunkiem prawnym lub faktycznym, mogą być udostępniane:

(1)  doradcom księgowym Kancelarii – na cele rozliczeń księgowych;

(2) radcom prawnym, adwokatom, aplikantom, praktykantom (studentom) – zatrudnionym w kancelarii lub świadczącym na rzecz Kancelarii usługi prawnicze, w związku z wykonywaniem tego rodzaju usług;

(3) firmom audytorskim – na cele związane z badaniem sprawozdań rocznych z działalności klientów Kancelarii;

(4) firmie informatycznej serwisującej system teleinformatyczny Kancelarii;

(5) wybranym instytucjom państwowym, organom władzy lub wykonującym zadania publiczne (sądom, komornikom sądowym, mediatorom, kuratorom, organom kontroli skarbowej, innym organom ochrony prawnej), organizacjom branżowym zgodnie z obowiązującym w Polsce ustawodawstwem;

(6) kancelariom notarialnym – w celu przekazania danych niezbędnych do sporządzenia umów lub przygotowania do tych umów oświadczeń w formie notarialnej;

(7) bezpośrednim doradcom (prawnym, księgowym, inwestycyjnym, etc.) osób, których dane dotyczą oraz innym podmiotom – na wyraźne Państwa życzenie;

(8) pracownikom kancelarii, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych lub upoważniono pisemnie do przetwarzania danych osobowych i którzy ponoszą odpowiedzialność za naruszenie zasad przetwarzania.

 

Czy Kancelaria będzie przekazywać Państwa dane osobowe do państwa trzeciego (tj. spoza EOG) lub organizacji międzynarodowej?

Kancelaria zasadniczo nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Kancelaria może jednak zlecać wykonanie określonych usług bądź zadań informatycznych usługodawcom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. W takim przypadku dane są przekazywane do państwa trzeciego, w stosunku do którego na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzono odpowiedni stopień ochrony danych. W każdej chwili może Pan/ Pani zażądać dalszych informacji i kopii odpowiednich zabezpieczeń.

Przez jaki okres będą przechowywane w Kancelarii Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli:

– w przypadku zgody – dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla udzielenia odpowiedzi/udzielenia porady, a po tym okresie dla celów i przez czas archiwizacji oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa;

– w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania oraz czas niezbędny dla realizacji przez strony tej umowy wynikających z niej roszczeń;

– w przypadku niezbędność do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej – do czasu zrealizowania tych interesów lub ich wygaśnięcia;

– w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu (tj. do dnia, w którym dalsze przetwarzanie Państwa danych osobowych okaże się nieuzasadnione ze względu na cel, jakiemu miało służyć).W każdym jednak przypadku dane osobowe, którymi dysponuje Kancelaria, nie będą przetwarzanie przez okres krótszy, niż ustawowo wymagany dla przechowywania danego rodzaju informacji.

 

Jakie przysługują Państwu prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Kancelarię?

W związku z przetwarzaniem przez Kancelarię Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
– prawo cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych – jeżeli przetwarzanie danych w Kancelarii odbywa się na tej podstawie – bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, na podstawie art. 13 ust. 2 lit. c) RODO;

– prawo dostępu do treści swoich danych, na podstawie art. 15 RODO – osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. Zgodnie z art. 15 Administrator dostarczy osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu;

– prawo do sprostowania swoich danych, na podstawie art. 16 RODO – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe;

– prawo do usunięcia swoich danych, na podstawie art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym” – prawo to nie może jednak pozostawać w sprzeczności z obowiązującymi w Polsce aktami prawnymi) – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

– dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
– osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie
– osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;

– prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych, na podstawie art. 18 RODO – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:

– kiedy dane są nieprawidłowe – na czas do ich poprawy
– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
– przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

– Obowiązek powiadomienia o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub o ograniczeniu przetwarzania na podstawie art. 19 RODO – administrator informuje o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania, których dokonał zgodnie z art. 16, art. 17 ust. 1 i art. 18, każdego odbiorcę, któremu ujawniono dane osobowe, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku. Administrator informuje osobę, której dane dotyczą, o tych odbiorcach, jeżeli osoba, której dane dotyczą, tego zażąda;

– prawo do przenoszenia swoich danych, na podstawie art. 20 RODO – osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła Administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, któremu dostarczono te dane osobowe. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. Prawo, o którym w niniejszym punkcie, nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych;

– prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 RODO – jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych, przetwarzanych w celu i na jej podstawie. Wówczas przestaniemy przetwarzać dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

 

Czy mam prawo wniesienia skargi?

W przypadku uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Kancelarię lub osoby działające w jej imieniu, narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czy podanie Kancelarii danych osobowych jest obowiązkowe?

Podanie niezbędnych danych osobowych jest warunkiem zrealizowania przez Kancelarię celu, o którym mowa powyżej. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednakże konsekwencją nie podania danych jest brak możliwości wykonania przez Kancelarię czynności, o których mowa powyżej.

 
Czy Kancelaria będzie w sposób zautomatyzowany podejmowała wobec Państwa decyzje lub prowadziła automatyczne profilowanie (np. z wykorzystaniem algorytmów)?

Kancelaria nie prowadzi zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz automatycznego profilowania danych osobowych. Przetwarzanie Państwa danych będzie odbywało się zarówno w sposób ręczny, jak i z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego.

 

Czy w Kancelarii obowiązują szczególne procedury ochrony moich danych osobowych?

W Kancelarii przykładamy wyjątkową wagę do ochrony danych osobowych, które pozyskaliśmy. Objęte są one nie tylko ochroną wynikającą z przepisów RODO, ale także – a może nawet przede wszystkim – z przepisów nakładających na nas tajemnicę zawodową w zakresie informacji, które pozyskaliśmy w związku ze świadczeniem pomocy prawnej.

NAPISZ LUB ZADZWOŃ

Kontakt z nami

Kancelaria Adwokacka
LEX PERFECTA

Adwokat Leszek Adamczyk
ul. Sukiennicza 8
43-300 Bielsko-Biała
NIP: 547-145-45-71

tel./fax: 33 822 32 27
kom. 790 896 079
e-mail: kancelaria@lex-perfecta.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek - piatek 8:00 - 16:00

*z uwagi na rozprawy sądowe prosimy o wcześniejsze uzgodnienie terminu spotkania


NUMER KONTA DO WPŁAT:
08 1600 1462 1863 7470 7000 0003Call Now Button