Adwokat Leszek Adamczyk - Kancelaria Adwokacka  LEX PERFECTA  w Bielsku-Białej

 

KANCELARIA ADWOKACKA adwokat Leszek Adamczyk

 

Jesteśmy po Twojej stronie!

   REGULAMIN korzystania z usługi "Porady prawne on-line"

 

 Regulamin usługi porady online
 

§ 1
 

Kancelaria Adwokacka LEX PERFECTA Leszek Adamczyk  świadczy pomoc prawną za pośrednictwem Internetu. Warunkiem udzielenia pomocy prawnej we wskazanej formie jest zapoznanie się i zaakceptowanie „Regulaminu Usługi porady online”.
 

§ 2
 

Działalność Kancelarii Adwokackiej polega na świadczeniu pomocy prawnej, a w szczególności na udzielaniu porad prawnych, przygotowywaniu opinii prawnych, sporządzaniu projektów pism i umów oraz konsultacjach w zakresie prowadzenia spraw przed sądami i organami administracji publicznej na podstawie przedstawionego przez klienta stanu faktycznego.
 

§ 3
 

Pomoc prawna udzielana jest z wykorzystaniem poczty elektronicznej lub na życzenie klienta w tradycyjnej formie pisemnej, przekazanej za pośrednictwem listu poleconego. Wszelka bieżąca korespondencja pomiędzy Kancelarią a klientem odbywa się wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 

§ 4
 

Świadczenie przez Kancelarię pomocy prawnej w postaci zastępstwa procesowego w postępowaniu przez sądami oraz innymi organami państwowymi i samorządowymi jest możliwe wyłącznie po indywidualnej, osobistej konsultacji z klientem i nie mieści się w zakresie usług oferowanych w ramach „usługi porady online”.
 

§ 5
 

Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki udostępnienia przez klienta osobom trzecim informacji i treści przekazanych klientowi przez Kancelarię w związku ze świadczeniem pomocy prawnej w zakładce „Porady online”.
 

§ 6
 

Świadczenie pomocy prawnej przez Kancelarię następuje w oparciu o przedstawiony przez klienta za pośrednictwem Internetu stan faktyczny, który w razie konieczności klient zobowiązany jest uściślić w oparciu o pytania zadawane przez wydelegowanych do tego pracowników Kancelarii.
 

§ 7
 

W celu uzyskania pomocy prawnej należy wypełnić formularz znajdujący się w zakładce Porady online na stronie internetowej Kancelarii: www.lex-perfecta.pl. W treści wiadomości klient przedstawia  problem będący  przedmiotem usługi prawnej, w szczególności stan faktyczny oraz  określa jakiego rodzaju pomocy prawnej oczekuje (porada, opinia, projekt pisma lub umowy, konsultacje procesowe).
 

§ 8
 

W terminie 2 dni roboczych od otrzymania Zlecenia Kancelaria przekaże na adres e-mail wskazany przez klienta, warunki, koszty i termin realizacji usługi liczony od daty stwierdzenia wpłaty na konto Kancelarii.
 

§ 9
 

  1. W przypadku zaistnienia konieczności wyjaśnienia lub uzupełnienia przekazanego przez klienta zlecenia, w szczególności przedstawionego stanu faktycznego o dodatkowe dane lub informacje niezbędne do udzielenia pomocy prawnej, Kancelaria zwróci się do klienta z poleceniem przekazania brakujących danych lub informacji. Otrzymanie pomocy prawnej ze strony Kancelarii uzależnione jest w takim przypadku od przekazania przez klienta brakujących danych lub informacji, zaś termin realizacji usługi liczony jest od nowa od momentu przekazania brakujących informacji.
     
  2. W przypadku, gdy stopień skomplikowania sprawy w ocenie Kancelarii wykracza poza ramy możliwości udzielenia pomocy za pośrednictwem Internetu, Kancelaria zastrzega sobie prawo udzielenia propozycji pomocy prawnej w drodze bezpośredniego kontaktu z Kancelarią.
     

§ 10


Wszelkie uwagi, zastrzeżenia i wnioski dotyczące usług świadczonych przez Kancelarię, procedur ich wykonywania, jaki i innych istotnych kwestii należy kierować na podany na internetowej stronie głównej  Kancelarii adres poczty elektronicznej.
 

§ 11


We wszelkich sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem odpowiednie zastosowanie znajdują właściwe przepisy, w szczególności odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.
 

§ 12
 

Sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikłych na tle udzielanych usług w ramach usługi porady online jest sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Kancelarii Adwokackiej LEX PERFECTA adwokata Leszka Adamczyk, tj. Bielsko-Biała.

 

§ 13

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Na podstawie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679 informujemy, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Leszek Adamczyk prowadzący  Kancelarię  Adwokacką LEX PERFECTA  z siedzibą w Bielsku-Białej (43-300) ul. Sukiennicza 8, NIP: 547 -145-45-71, adres e-mail: kancelaria@lex-perfecta.pl;
2) kancelaria nie wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu odpowiedzi na zapytanie przesłane poprzez formularz zgłoszeniowy i w celu udzielenia porady prawnej online na podstawie art. 6 ust 1 pkt B RODO a w przypadku nawiązania współpracy  - w celach księgowych ( na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO);
4) przewidywanymi odbiorcami Pani/Pana danych są pracownicy oraz współpracownicy Kancelarii oraz podmioty, którym Kancelaria powierzy przetwarzanie danych oraz pracownicy i współpracownicy tych podmiotów (w szczególności dostawcy usług teleinformatycznych, firmy księgowe oraz podmioty wspierające Kancelarię w świadczeniu usług prawnych) – w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania tych danych;
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą – przez okres przedawnienia roszczeń wobec Kancelarii lub Klienta (10 lat). Dane osobowe przetwarzane w celach księgowych będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa, tzn. 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku;
7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością udzielenia porady prawnej online;

10) Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu w rozumieniu art. 22 RODO.

 

 

Kancelaria Adwokacka LEX PERFECTA

43-300 Bielsko-Biała, ul. Sukiennicza 8,

Telefony: 33 822 32 27,     790 896 079

Godziny pracy : pn-pt - 8:00 17:00

Kancelaria :: Zakres działalności :: Usługi dodatkowe :: Porady online :: Kontakt
wykonanie: www.kompmar.net.pl