Adwokat Leszek Adamczyk - Kancelaria Adwokacka  LEX PERFECTA  w Bielsku-Białej

 

KANCELARIA ADWOKACKA adwokat Leszek Adamczyk

 

Jesteśmy po Twojej stronie!

Nasza oferta obejmuje pomoc w przygotowaniu podmiotu w zakresie ochrony danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r RODO (GDRP).

 

Doradztwo z zakresu ochrony danych osobowych obejmuje w szczególności:

 

1. AUDYT

 

 

- Kompleksowy Audyt;
- Identyfikacja przetwarzanych danych (cel, zakres, adekwatność, podstawa prawna);
- Badanie spełnienia obowiązku informacyjnego;
- Analiza i weryfikacja istniejących dokumentów, zgodnie z listą dokumentów przekazanych do audytu;
- Oględziny (kontrola w miejscu) obszarów przetwarzania danych osobowych i stanowisk pod kątem zabezpieczeń;
- Sprawdzenie zabezpieczeń organizacyjnych, fizycznych informatycznych oraz osobowych;
- Zebranie informacji niezbędnych do wdrożenia RODO;
- Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli i ocena stanu faktycznego związanego z realizacją wymagań proceduralno-prawnych z zakresu ochrony danych osobowych;
 

 

2. WDROŻENIE


- Przygotowanie Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych;
- Inwentaryzacja danych – przygotowanie wykazu zbiorów;
- Przygotowanie klauzul informacyjnych;
- Przygotowanie ewidencji osób upoważnionych oraz treści upoważnień;

-Analiza ryzyka/ocena skutków dla wybranych zbiorów danych osobowych, propozycja środków w celu zmniejszenia ryzyka;

- Opracowanie instrukcji postępowania z incydentami;

- Opracowanie Regulaminu Ochrony Danych Osobowych;

- Szkolenie pracowników z zasad ochrony danych osobowych;

- Przygotowanie rejestru czynności przetwarzania i/lub rejestru kategorii czynności przetwarzania;

- Opracowanie planu audytów;

- Przygotowanie procedury przywrócenia danych osobowych w razie incydentu;

- Przygotowanie wykazu zabezpieczeń;

- Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa danych osobowych;

- Szkolenie personelu jest integralną częścią procesu wdrożenia, a także wymaganą czynnością zwiększającą poziom zabezpieczenia organizacyjnego. Zajęcia (90minut) odbywają się grupach do 20 osób. Tematyka dotyczy podstawowych zagadnień dotyczących danych osobowych, zagrożeń i dobrych praktyk minimalizujących ryzyko. Przedstawiane są przykłady incydentów i ich konsekwencji.

 

 

3. PRZEJĘCIE FUNKCJI INSPEKTORA OCHRONY DANYCH (IOD)

 

Administratorzy i podmioty przetwarzające, którzy są zobligowani albo podjęli decyzję o powołaniu Inspektora Ochrony Danych w swojej organizacji, mają do wyboru szerokie spektrum możliwości pomoc specjalistów w tym zakresie. Powołanie IOD znacząco podnosi poziom bezpieczeństwa w organizacjach. 

 

Zakres obowiązków IOD:

- informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy RODO oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie;

- monitorowanie przestrzegania RODO, innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty;

- udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35; współpraca z organem nadzorczym;

- pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36, oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach.

 

Zalety powołania inspektora:

- stała profesjonalna obsługa i delegowanie zadań w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych spoczywających na Administratorze
reprezentowanie Administratora Danych w czasie kontroli Urządu Ochrony Danych Osobowych;

- zwiększenie bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych w Państwa podmiocie;

- szkolenie nowych pracowników z aktualnie obowiązujących przepisów ochrony danych;
- zewnętrzny punkt kontaktowy inspektora ochrony danych (obsługa skarg, pytań i wniosków interesantów);
- brak konieczności zatrudniania nowego pracownika = optymalizacja kosztów posiadania IOD;
- systematyczne audyty w ramach ryczałtu;
- zwiększenie prestiżu Państwa firmy i większe zaufanie klientów.


Wycena:
Cena usługi ustalana jest indywidualnie w zależności min. od wielkości firmy/podmiotu oraz ilości przetwarzanych danych.

 

KONTAKT:

Anna Adamczyk: anna@lex-perfecta.pl

 

Zapraszamy do współpracy.

 

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Na podstawie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679 informujemy, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Leszek Adamczyk prowadzący Kancelarię Adwokacką LEX PERFECTA  z siedzibą w Bielsku-Białej (43-300) ul. Sukiennicza 8, NIP: 547 -145-45-71, adres e-mail: kancelaria@lex-perfecta.pl;
2) kancelaria nie wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu odpowiedzi na zapytanie przesłane droga mailową i w celu przedstawienia oferty na podstawie art. 6 ust 1 pkt B RODO a w przypadku nawiązania współpracy - w celach księgowych ( na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO);
4) przewidywanymi odbiorcami Pani/Pana danych są pracownicy oraz współpracownicy Kancelarii oraz podmioty, którym Kancelaria powierzy przetwarzanie danych oraz pracownicy i współpracownicy tych podmiotów (w szczególności dostawcy usług teleinformatycznych, firmy księgowe oraz podmioty wspierające Kancelarię w świadczeniu usług prawnych) – w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania tych danych.
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres obowiązywania umowy, a po jej rozwiązaniu lub po zakończeniu jej obowiązywania – przez okres przedawnienia roszczeń wobec Kancelarii (10 lat). Dane osobowe przetwarzane w celach księgowych będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa, tzn. 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.
7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością przedstawienia oferty i nawiązania współpracy;

10) Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu w rozumieniu art. 22 RODO.

 

Kancelaria Adwokacka LEX PERFECTA

43-300 Bielsko-Biała, ul. Sukiennicza 8,

Telefony: 33 822 32 27,     790 896 079

Godziny pracy : pn-pt - 8:00 17:00

Kancelaria :: Zakres działalności :: Usługi dodatkowe :: Porady online :: Kontakt
wykonanie: www.kompmar.net.pl