Adwokat Leszek Adamczyk - Kancelaria Adwokacka  LEX PERFECTA  w Bielsku-Białej

 

KANCELARIA ADWOKACKA adwokat Leszek Adamczyk

 

Jesteśmy po Twojej stronie!

   AKTUALNOŚCI

 

24-06-2015

23 czerwca 2015 r. o godz. 9.00 Trybunał Konstytucyjny rozpoznał skargę konstytucyjną spółki z o.o. dotyczącą ochrony majątkowych praw autorskich (odszkodowanie). 

 

Ustawodawca, kierując się potrzebą ochrony twórców, wkroczył zbyt głęboko w wolność majątkową podmiotów naruszających w sposób zawiniony autorskie prawa majątkowe – stwierdził Trybunał Konstytucyjny.

17-06-2015

16 czerwca 2015 r. o godz. 9:00 Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Grupy Posłów na Sejm dotyczący przepisów prawa spółdzielczego określających zasady dziedziczenia udziałów w spółdzielni, przewidujących ograniczenia w udzielaniu pełnomocnictwa na walne zgromadzenie oraz zezwalających na przekształcanie spółdzielni pracy w spółki prawa handlowego.

02-06-2015

Szanowni Państwo,

 

Informujemy, że Kancelaria Adwokacka LEX PERFECTA będzie nieczynna dnia 4 czerwca 2015r. z

uwagi na przypadająca w tym dniu uroczystość Bożego Ciała.

 

                                                                                                       

 

18-05-2015

Wchodzi w życie nowelizacja Kodeksu karnego oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza rozwiązania mające na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach oraz zadośćuczynienie ofiarom wypadków. Dotyczą one kierowców będących pod wpływem alkoholu, jak i środków odurzających, a także jeżdżących z nadmierną prędkością.

 

Zgodnie z nowelizacją nietrzeźwi kierowcy, będą obowiązkowo pozbawiani przez sąd prawa jazdy. Jeżeli zostaną złapani po raz pierwszy, utracą prawo jazdy na okres od 3 do 15 lat. Recydywiści – dożywotnio. Ponadto w stosunku do takich kierowców sąd będzie orzekał obowiązek zapłaty świadczenia pieniężnego na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości co najmniej 5 tys. zł dla osób złapanych po raz pierwszy i co najmniej 10 tys. zł dla osób złapanych ponownie. Kierowcy, którzy po alkoholu spowodowali wypadek ze skutkiem śmiertelnym lub czyjeś kalectwo będą musieli zapłacić na rzecz pokrzywdzonego lub jego najbliższych nawiązkę w wysokości co najmniej 10 tys. zł.

14-05-2015

Sygn. akt P 46/13

 

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

 

Warszawa, dnia 12 maja 2015 r.

 

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Wojciech Hermeliński – przewodniczący
Stanisław Rymar
Piotr Tuleja – sprawozdawca
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
Andrzej Wróbel,

protokolant: Grażyna Szałygo,

po rozpoznaniu, z udziałem sądu przedstawiającego pytanie prawne oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 12 maja 2015 r., pytania prawnego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie:

 

czy art. 156 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, ze zm.) w zakresie, w jakim z uwagi na znaczny upływ czasu od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji, na podstawie której strona nabyła prawo lub ekspektatywę prawa, nie wyłącza dopuszczalności stwierdzenia jej nieważności z przyczyny określonej w art. 156 § 1 pkt 2 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego, jest zgodny z art. 2 Konstytucji oraz art. 1 Protokołu nr 1 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (Dz. U. z 1995 r. Nr 36, poz. 175, ze zm.).

20-04-2015

Umożliwienie bankom wystawiania bankowych tytułów egzekucyjnych (dalej: BTE) jest niezgodne z zasadą równego traktowania – stwierdził Trybunał Konstytucyjny. 14 kwietnia 2015 r. o godz. 9:00 Trybunał Konstytucyjny rozpoznał połączone pytania prawne Sądu Rejonowego w Koninie Wydział V Gospodarczy dotyczące przepisów Prawa bankowego umożliwiających bankom wystawianie BTE. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 96 ust. 1 i art. 97 ust. 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe są niezgodne z art. 32 ust. 1 konstytucji. Przepisy tracą moc obowiązującą z dniem 1 sierpnia 2016 r.

14-04-2015

Uprzejmie informujemy, że w dniu 25 kwietnia 2015 roku odbędzie się "Dzień Bezpłatnych Porad Adwokackich".

Kancelaria Adwokacka Lex Perfecta bierze udział w IX edycji tej akcji.

10-04-2015

Ustawa o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka kompleksowo reguluje zasady ochrony ofiar i świadków przed zastraszeniem i odwetem w trakcie i po zakończeniu postępowania karnego i karnoskarbowego. Wprowadza do polskiego prawa przepisy unijne. Przewiduje m.in., że ochrona ma być stosowana w każdej sprawie, w której istnieje ryzyko zagrożenia życia lub zdrowia świadka.

17-03-2015

Ustawodawca chce ograniczyć wydatki spadkobierców. Mimo to w niektórych sytuacjach zapłacą oni nawet kilka tysięcy złotych za inwentaryzację spadku.

05-03-2015

Sąd może nałożyć grzywnę, jeżeli spółka z o.o. po dokonaniu zmian w jej zarządzie nie złoży stosownego wniosku do Krajowego Rejestru Sądowego. Co może zrobić sąd, gdy mimo zastosowania grzywny spółka dalej nie wypełnia wspomnianego obowiązku?

Kancelaria Adwokacka LEX PERFECTA

43-300 Bielsko-Biała, ul. Sukiennicza 8,

Telefony: 33 822 32 27,     790 896 079

Godziny pracy : pn-pt - 8:00 17:00

Kancelaria :: Zakres działalności :: Usługi dodatkowe :: Porady online :: Kontakt
wykonanie: www.kompmar.net.pl