Adwokat Leszek Adamczyk - Kancelaria Adwokacka  LEX PERFECTA  w Bielsku-Białej

 

KANCELARIA ADWOKACKA adwokat Leszek Adamczyk

 

Jesteśmy po Twojej stronie!

   AKTUALNOŚCI

 

02-12-2015

W przypadku opóźnienia w spłacie kredytu, konsumenci byli zobowiązywani do spotkania z pożyczkodawcą, pod groźbą kary umownej. UOKiK zakwestionował praktyki firmy Nobilon. To kolejny przypadek naruszania zbiorowych interesów konsumentów przez włocławskiego przedsiębiorcę.

10-11-2015

Wprowadza je nowelizacja ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, która weszła w życie 8 listopada br. Nowe przepisy mają zapobiec zbyt dużym różnicom między liczbą spraw wpływających do poszczególnych komorników, a skutecznością ich działania.

19-10-2015

18 października 2015 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw, która zmienia zasady odpowiedzialności za długi spadkowe na znacznie korzystniejsze dla spadkobierców. Zgodnie z nowymi przepisami, spadkobierca co do zasady ma odpowiadać za długi zmarłego tylko do wysokości majątku, który odziedziczył. Jest to tzw. przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

13-10-2015

Możliwość wystąpienia przez spółdzielnię mieszkaniową z żądaniem przymusowej sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w przypadku długotrwałych zaległości z zapłatą opłat eksploatacyjnych nie narusza konstytucyjnych gwarancji ochrony praw majątkowych – stwierdził Trybunał Konstytucyjny.

06-10-2015

Kwestionowane przepisy nie naruszają wolności od samo-obwinienia. W polskim porządku prawnym nie jest dopuszczalne domniemanie, że właściciel (posiadacz) pojazdu, który nie wskazał, komu powierzył pojazd do kierowania (używania), jest sprawcą wykroczenia polegającego np. na przekroczeniu dopuszczalnej prędkości – stwierdził Trybunał Konstytucyjny.

23-09-2015

W świetle wymogów art. 45 konstytucji konieczne jest zagwarantowanie sądowi swobody orzeczniczej przy podejmowaniu decyzji procesowych o pozbawieniu człowieka wolności. Zakwestionowany art. 89 § 1 kodeksu karnego takiej gwarancji nie dawał. Jego zastosowanie skutkować bowiem mogło dolegliwym pozbawieniem wolności o charakterze bezwzględnym bez merytorycznej decyzji sądu w tym zakresie – stwierdził Trybunał Konstytucyjny.

19-08-2015

 15 sierpnia 2015 r. weszła w życie nowelizacja ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, która ma przyspieszyć i uprościć postępowania przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi (WSA) i Naczelnym Sądem Administracyjnym (NSA).

11-08-2015

29, 30 i 31 lipca 2015 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznawał w pełnym składzie połączone wnioski Prezydenta RP, dwóch grup posłów na Sejm RP oraz grupy Senatorów RP dotyczące spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych.

 

W wyroku z 31 lipca 2015 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że:

 

I

1. Art. 60 ustawy z 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych w zakresie, w jakim nie ogranicza środków nadzoru Komisji Nadzoru Finansowego nad działalnością małych kas, jest niezgodny z art. 22 w związku z art. 31 ust. 3 i art. 58 ust. 1 konstytucji.

2. Art. 10 ust. 1 ustawy powołanej w punkcie 1 jest zgodny z art. 20, art. 22 i art. 58 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 konstytucji.

3. Art. 53 ust. 2 i 3 ustawy powołanej w punkcie 1 jest zgodny z art. 20 i art. 22 konstytucji oraz nie jest niezgodny z art. 58 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 konstytucji.

4. Art. 21 ust. 3 ustawy powołanej w punkcie 1 jest zgodny z art. 20, art. 22 i art. 58 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 konstytucji oraz nie jest niezgodny z art. 42 ust. 3 konstytucji.

5. Art. 51 ust. 4 ustawy powołanej w punkcie 1 jest zgodny z art. 20 i art. 22 konstytucji oraz nie jest niezgodny z art. 42 ust. 3 i art. 58 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 konstytucji.

6. Art. 74c ust. 4 ustawy powołanej w punkcie 1 jest zgodny z art. 58 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 konstytucji oraz nie jest niezgodny z art. 2 konstytucji.

7. Art. 74c ust. 8 i 9 ustawy powołanej w punkcie 1 jest zgodny z art. 2 i art. 45 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 konstytucji.

8. Art. 74c ust. 11 i 12 w związku z art. 74c ust. 3, 4 i 6 ustawy powołanej w punkcie 1 jest zgodny z art. 64 ust. 1 i 2 konstytucji.

9. Art. 93 ustawy powołanej w punkcie 1 jest zgodny z art. 2 konstytucji.

10. Art. 13 ustawy z 19 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz niektórych innych ustaw jest zgodny z art. 2 konstytucji.

 

II

Przepis wymieniony w punkcie 1 w części I, w zakresie tam wskazanym, traci moc obowiązującą z upływem 18 (osiemnastu) miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.

Ponadto Trybunał Konstytucyjny postanowił umorzyć postępowanie w pozostałym zakresie.

Zdanie odrębne do wyroku zgłosili sędziowie TK: Zbigniew Cieślak (zdanie odrębne do całości), Maria Gintowt-Jankowicz (zdanie odrębne do całości) i Teresa Liszcz (zdanie odrębne do pkt I.1-8 oraz do pkt II i postanowienia o umorzeniu).

15-07-2015

Przekazanie przez ustawodawcę, na podstawie art. 129g ust. 4 prawa o ruchu drogowym, do uregulowania w rozporządzeniu materii sposobu, trybu i warunków technicznych udostępniania i usuwania przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego utrwalonych obrazów i danych, pomimo że samo udostępnianie i usuwanie tych obrazów i danych przez Inspekcję Transportu Drogowego nie zostało objęte treścią regulacji ustawowej, jest niezgodne z konstytucją – stwierdził Trybunał Konstytucyjny.

 

14 lipca 2015 r. o godz. 13.00 Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczący trybu i warunków technicznych udostępniania i usuwania przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego utrwalonych obrazów i danych.

 

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 129g ust. 4 ustawy z 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym jest niezgodny z art. 51 ust. 5 i art. 92 ust. 1 zdanie pierwsze konstytucji.

 

Zakwestionowany przepis traci moc obowiązującą z upływem dziewięciu miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw.

01-07-2015

Nowelizacja Kodeksu postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw to największa reforma kpk od momentu jego uchwalenia w 1997 r. Jej zasadniczym celem jest usprawnienie postępowania karnego poprzez przyspieszenie i lepsze zorganizowanie poszczególnych czynności, oraz wyeliminowanie tych, które nie są niezbędne.

Kancelaria Adwokacka LEX PERFECTA

43-300 Bielsko-Biała, ul. Sukiennicza 8,

Telefony: 33 822 32 27,     790 896 079

Godziny pracy : pn-pt - 8:00 17:00

Kancelaria :: Zakres działalności :: Usługi dodatkowe :: Porady online :: Kontakt
wykonanie: www.kompmar.net.pl